How to Build a WeChat Robot

hi~ 大家好:    感谢大家来听微分享,附上讲义pdf。    微分享主题:撩妹新技能—教你在微信上做个自动问答机器人    分享人:千橙(金融技术部)    地点:北区会议室    时间:2017-03-03 17:00~18:00    简介:微信机器人应答/多线......